Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO JAK-POL.PL

 

Postanowienia ogólne

1. Właścicielem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.jak-pol.pl jak i również artykułów wystawianych na aukcjach internetowych jest firma:

JAKPOL
Jacek Gontarz
Radwanków Królewski 14A
08-443 Sobienie Jeziory
NIP: 826-172-90-52
Regon: 015327270
Numer rachunku bankowego do dokonywania wpłat:
BS Mazovia
46 8003 0003 2001 0000 7738 0001

2. Firma prowadzi działalność gospodarczą na podstawie decyzji WÓJTA GMINY Sobienie- Jeziory; ewidencja działalności gospodarczej nr 6411/391/2003.

Warunki ogólne

1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

2. Wszystkie produkty sprzedawane w sklepie są nowe i nieużywane.

3. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

Zawarcie umowy i realizacja

1. Zamówienie może złożyć każda pełnoletnia osoba, która jest zamieszkała na terenie Polski lub firma posiadająca siedzibę na terenie Polski. W przypadku innego miejsca zamieszkania warunki ustalamy indywidualnie.

2. Składając zamówienie Klient wypełnia formularz rejestracyjny potwierdzając zawarte w nim dane jako prawdziwe. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza, podanie dokładnego adresu i nr telefonu. Aby złożyć zamówienie nie ma konieczności rejestrowania się, wystarczy wypełnić odpowiednie pola w formularzu podczas zamawiania.

3. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji po zaksięgowaniu wpłaty na w/w koncie w przypadku przedpłaty lub w ciągu 24 godzin roboczych w pozostałych przypadkach.
Sklep może odmówić realizacji zamówienia jeśli dane Klienta są niepełne, nieprawidłowe, nie można nawiązać kontaktu z Klientem, jego adres e-mail jest nieprawidłowy lub jeżeli uzyskanie potwierdzenia chęci zakupu w ciągu 5 dni roboczych nie będzie możliwe.

4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

5. Zamówione produkty wysyłane są w ciągu 1-3 dni od daty przyjęcia zamówienia do realizacji, chyba że termin podany w opisie produktu stanowi inaczej. Zamówienia na produkty z tradycyjnej metaloplastyki są realizowane w terminie 14dni.

6. Jeżeli termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 14 dni informujemy o tym Klienta, który podejmuje decyzję o dalszej realizacji zamówienia.

7. Dostawa produktu do Klienta jest odpłatna. Koszty dostawy produktu są wskazywane Klientowi na stronach sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania zamówienia.

8. Prosimy o sprawdzenie stanu przesyłki podczas dostawy zakupionego towaru w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń należy zgłosić ten fakt kurierowi i sporządzić w jego obecności protokół szkody. Prosimy także o kontakt telefoniczny pod numerem 882 164 960 lub mailowy online@jak-pol.pl. W przypadku zgłoszenia uszkodzeń mechanicznych, które mogły powstać w czasie transportu w terminie późniejszym, reklamacje nie będą uwzględniane.

Prawo do odstąpienia od umowy

1. Konsumentowi przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2.1. pisemnie na adres: Sobienie Szlacheckie 100A 08-443 Sobienie Jeziory

2.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: online@jak-pol.pl

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu dostępnym pod adresem http://jak-pol.pl/webpage/pl/prawo-do-odstapienia-od-umowy.html na dowolnym formularzu zgodnym z Prawem konsumenckim 

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowa jest uważana za niezawartą.

5. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument może zwrócić produkt na adres: Sobienie Szlacheckie 100A 08-443 Sobienie Jeziory.

6. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

7. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

10. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

10.1. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie internetowym, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

10.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

10.3. W przypadku produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie Konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

11. Konsumentowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
11.1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
11.2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
11.3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
11.4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
11.5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
11.6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
11.7. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy,
11.8. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

Reklamacje

1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

2. W przypadku gdy Kupującym nie jest Konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru (art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).

3. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

4. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

5. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może

5.1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny

5.2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy

chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

6. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

7. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

8. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:

8.1. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad

8.2. żądać usunięcia wady

9. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający.

10. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:

10.1. osobiście pod adresem: Radwanków Królewski 14A 08-443 Sobienie Jeziory

10.2. pisemnie na adres: Radwanków Królewski 14A 08-443 Sobienie Jeziory

10.3. telefonicznie pod numerem telefonu: 882 164 960

10.4. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: online@jak-pol.pl

11. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

12. Sprzedający zobowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

13. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:

13.1. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny

13.2. oświadczenia o odstąpieniu od umowy

13.3. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad

13.4. żądania usunięcia wady

W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

14. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

15. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

 

Informujemy, iż zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) Państwa dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie do celów handlowych i nie są udostępniane osobom trzecim.

 

UWAGA!!

W okresie pandemii czas realizacji zamówień może ulec wydłużeniu!